VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  vydáva pre  územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné  odpady na území obce Pusté Sady  pre rok 2016:

ZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2016 (.pdf)

 

VZN 1/2015 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2016

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, §103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 1/2015 pre rok 2016 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady:

VZN 1/2015 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2016 (.pdf)

VZN 1/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s §4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 7 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

VZN 1/2014 o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou (.pdf)

VZN 3/2013 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2014

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, §103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 3/2013 pre rok 2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady.

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti pre rok 2014 (.pdf)

VZN 4/2013 o miestnych daniach pre rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2014.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach pre rok 2014 (.pdf)