Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. februára 2011 o 18:00 hodine. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Voľba komisií
  6. Plán investičnej výstavby na rok 2011
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenia
  10. Záver

Zápisnica z 2. zasadnutia (.doc)