Zmluvy – január 2012

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac január 2012. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy za mesiac január 2012 (.pdf)

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2011 o 17:00 hodine. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2012
 6. Schválenie dotácií pre miestne organizácie zriadené v obci Pusté Sady na rok 2012
 7. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2012
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)

Zmluvy – december 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac december 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy za mesiac december 2011 (.pdf)

Beseda s poľovníkom

Prváci sa na hodine prírodovedy stretli s poľovníkom Viliamom Jankovičom, členom miestneho poľovníckeho spolku. Pán poľovník deckám porozprával o poľovníctve, o ochrane prírody, o prikrmovaní zvierat počas zimného obdobia, priniesol poľovnícku pušku, vábničky, ďalekohľad, ba aj vypreparovanú kožušinu z líšky. Deti boli nadšené a družne s poľovníkom debatovali, beseda ich veľmi zaujala.

Pozvánka na 8. ples športovcov

Obecný úrad Pusté Sady a Športový klub TJ Pusté Sady Vás pozývajú na 8. ples športovcov, ktorý sa uskutoční 11. februára 2012 o 19:00 v priestoroch Kultúrneho domu v Pustých Sadoch. Cena vstupenky je 30,- EUR pre dve osoby (v cene je večera, alko/nealko a tombola). Do tanca bude hrať skupina Tempo Band. Uzávierka predaja vstupeniek je 22. januára 2012.

Kontakt pre kúpu vstupeniek:
Daniela Drahovská – 0907 787 273
Tomáš Nemeček – 0907 709 221