Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. marca 2014 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Správa o činnosti riaditeľky ZŠ Pusté Sady
 6. Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

VZN 1/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s §4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 7 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

VZN 1/2014 o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – marec 2014

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2014 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Správa o činnosti riaditeľky ZŠ Pusté Sady
 6. Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver