Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční   dňa 27. októbra 2015 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Investičná výstavba
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver