Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. novembra 2015 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Investičná výstavba
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)