Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2016 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2015
 6. Schválenie VZN o nakladaní s odpadmi obce Pusté Sady
 7. Schválenie VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ
 8. Plán investičnej výstavby 2016
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)