Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová

Zuzana Valentová rod. Valentová, podala  dňa 4.3.2019 na Obecný úrad v Pustých Sadoch  žiadosť o povolenie odstránenia stavby „ Rodinný dom s. č. 64 “,  na pozemku parc. č.  112/2,    kat. úz.  Pusté Sady.

Obec  Pusté Sady, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust.§ 88 a § 90 zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov o z n a m u j e  v e r e j n o u   v y h l á š k o u  začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 ods.3 stavebného zákona a podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 11.4.2019 (štvrtok) o 9,00 hod. so stretnutím prizvaných na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na  úradnej tabuli a webovom sídle Obce  Pusté Sady, ( 15 deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia).

Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 97 ods. 1) stavebného zákona : Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – spoluvlastníkovi susednej nehnuteľnosti pozemok parcela č. 113/1 a 113/5,  kat. úz.  Pusté Sady

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová (.pdf)