Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Marek Vaško

Stavebník Marek Vaško rod. Vaško, bytom podal dňa 7.4.2021 na Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Rodinný dom – Bungalov Vaško“, na pozemku parcela číslo 56/9 a 56/10, kat. územie Pusté Sady, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre-rokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu : „Rodinný dom – Bungalov Vaško“ pre stavebníka : Marek Vaško rod. Vaško na pozemku parc. č. 56/9 a 56/10, kat. územie Pusté Sady.

Verená vyhláška – stavebné povolenie – Marek Vaško – úplné znenie (.pdf)