Tereza Oľhová a Eva Škandíková na návšteve

Do našej miniškoličky zavítala spisovateľka a scenáristka Tereza Oľhová a ilustrátorka Eva Škandíková. Predstavili deťom knihy, ktoré spolu napísali a ilustrovali, porozprávali im o spisovateľskej a ilustrátorskej práci. Podebatovali spolu na rôzne témy. Deťom sa beseda veľmi páčila.

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady na rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Záverečného účtu je do 10.06.2024. Pripomienkovanie je možné vykonať:

 • písomne alebo emailom na adrese: Obec Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady. Email: obec@obecpustesady.sk
 • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pusté Sady počas stránkových hodín.

V pripomienke k rozpočtu je potrebné uviesť údaje pripomienkujúceho, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023 (.pdf)

 

Farské oznamy 26.05. – 02.06.2024

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 26.05. do 02.06.2024. Čítať ďalej

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2024

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na Medzinárodný deň detí, ktorý sa bude konať v sobotu 1. júna 2024 od 15:00 v Športovom areáli Pusté Sady. Pripravili sme pre Vás:

 • nafukovacie atrakcie
 • športové disciplíny
 • maľovanie na tvár
 • ukážky hasičskej, policajnej a komunálnej techniky
 • občerstvenie spojené s opekačkou

Pre všetky deti je pripravený malý darček. O občerstvenie sa postará Pohostinstvo Športovec.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky č. 3/2024

Obec Pata v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky č. 3/2024.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky 3/2024“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (22. 05. 2024), na adresu: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta,  

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

 1.  v listinnom  vyhotovení :
  1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
  2. Obec Pata, Hlohovecká 103/69, 925 53  Pata
 2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-pata-zmeny-doplnky-c-3-2024