Voľby 2022 – oznámenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Pusté Sady podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Pusté Sady ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 je 601.

Voľby 2022 – oznámenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (.pdf)

Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK

Obec Pusté Sady oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych  krajov v roku 2022: obec@obecpustesady.sk.

Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK (.pdf) 

Voľby 2022 – vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Obec Pusté Sady V súlade s § 19 ods. 5 v spojení s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že: Vo volebnom okrsku č. 1, Obec Pusté Sady je za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie Pusté Sady vymenovaná Helena Vivodíková, 925 54 Pusté Sady 25.

  • Sídlo: Obecný úrad Pusté Sady
  • Telefónne číslo: 031/7861194
  • Mobilné číslo: 0911 270 363
  • Emailová adresa: obec@obecpustesady.sk

Voľby 2022 – oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – utvorenie volebného obvodu a určenie počtu volených poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uznesením č. B/92/2022 zo dňa 13.07.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch bude mať 7 poslancov.

Uznesením č. B/93/2022 zo dňa 13.07.2022 určilo, že celé územie obce Pusté Sady je jeden volebný obvod.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – utvorenie volebného obvodu a stanovenie počtu volených poslancov (.pdf)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Právo voliť a byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.