Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2016 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2017
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2017
 7. Plán investičnej výstavby 2017
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)