Túra na hrad Gýmeš

Ako najlepšie osláviť prvý zimný deň? No predsa dobrou túrou! Vybrali sme sa na zrúcaninu hradu Gýmeš. Čakala nás čarovná zimná rozprávka. Pani Zima poprášila les cukrom a obalila konáre stromov do krásnej inovatky. Mráz nám vyštípal líca, nosy a prsty. Ale nehneváme sa na neho. Stálo to za to 🙂

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania – p. Peter Varga

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a stavebného zákona začatie stavebného konania  účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň   12.1.2017 (štvrtok) o 10,30 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pustých Sadoch.

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené s kolaudačným konaním – p. Peter Varga (.pdf)