Oznámenie o začatí vodoprávneho konania „vonkajšia kanalizácia“ pre „bytové domy Horizont“

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o dodatočnom povolení vodnej stavby „vonkajšia kanalizácia“ budovanú v rámci stavby „bytové domy Horizont“:

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania „vonkajšia kanalizácia“ pre „bytové domy Horizont“ (.pdf)

Rozhodnutie o trvalom užívaní stavby – rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, povoľuje podľa §26 ods. 3 a 4 vodného zákona a §76 a 82 stavebného zákona pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. trvalé užívanie stavby „Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka“.

Povolenie pre trvalé užívanie stavby „Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka“ (.pdf)