Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2017 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby (Bytové domy Horizont)
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)