Čertovská škola 2018

Nič nie je zábavnejšie ako stať sa raz do roka malým čertom a učiť sa v Čertovskej škole! No, učiť ako učiť. Skôr, hrať sa a zabávať. Ozdobili sme si stromček, prečítali rozprávku Čert a Kača, poprenášali horúce zemiaky, nahádzali ich do koša, popodávali horúcu loptu, zahrali sa rôzne hry a na záver dňa si deti namaľovali pekné mikulášske čižmy.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 04.12.2018

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2018 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
 12. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 04.12.2018 (.pdf)