Návrh VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2022 zo dňa 7.6.2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (ďalej len „nariadenie“).

Obec Pusté Sady nariadením ustanovuje podrobnosti poskytovania sociálneho bývania v bytoch vo vlastníctve obce  postavených s podporou štátu v rozsahu určenia:

  1. nájomných bytov určených na sociálne bývanie,
  2. žiadateľa o sociálne bývanie,
  3. podmienok pre zaradenie žiadateľa do zoznamu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
  4. postupu a spôsobu prideľovania nájomných bytov na sociálne bývanie,
  5. spôsobu výberu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
  6. okruhu oprávnených fyzických osôb, ktorým sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Návrh VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)

VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska

Obec Pusté Sady v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska v obci Pusté Sady.

VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 6/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

Obec Pusté Sady v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 obce Pusté Sady o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

VZN č. 6/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých Sadoch.

VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a  podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.

VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov – úplné znenie (.pdf)