Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 63,49 %. Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu: 11,00 €

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 (.pdf)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Katarína Pálešová

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 7. 2. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona.

Stromy rastú na pozemkoch v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č., (347/2 a 348/2).

Žiadateľ: PhDr. Katarína Pálešová, Belinského 2, 851 01  Bratislava

Dôvod výrubu: Dreviny sú polosuché, poškodené, v zimnom období pri tvorbe námrazy, ako aj pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie haluzí a následne k vyvráteniu jednotlivých stromov, čím môže dôjsť k ohrozeniu vedľajšej nehnuteľnosti, elektrického vedenia ako aj cestnej premávky.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 15.2.2023. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Zverejnené: 7.2.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o OPaK“, v súlade § 54 ods. 2 písm. c) a §54 ods.20 zákona o OPaK schvaľuje dokumentáciu ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta, ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica v roku 2019 ako odborne spôsobilá osoba zákona o OPaK.

Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf)

Zámer na prevod pozemku vo vlastníctve obce Pusté Sady – Zdenko Hájnik a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje, v súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov, zámer prevodu novovytvorenej parcely – parc. č. 805/4 o výmere 59 m2 , druh: zastavaná plocha, ktorá bola  odčlenená geometrickým plánom č. 23/2022, vypracovaným Lenkou Korcovou, Geodetické práce, Stará poštová 534, Pata, IČO: 43091083 dňa 18.7.2022, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, číslo overenia: 1102/2022 dňa 10.8.2022, od parcely č. 1063/100 – ostatná plocha, o výmere 1923 m2, v podiele 1/1 k celku, evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 1308, k.ú. Pusté Sady, žiadateľovi: Zdenkovi Hájnikovi  a jeho manželke Tatiane Hájnikovej, obaja bytom  925 54 Pusté Sady č. 179, z dôvodu, že  sa jedná  o  pozemok, ktorý je v blízkosti rodinného domu žiadateľa a je súčasťou oplotenej záhrady žiadateľa; pozemok je pre obec z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný.

Zámer na prevod pozemku vo vlastníctve obce Pusté Sady – Zdenko Hájnik a manželka (.pdf)

Rozhodnutie – zmena a doplnenie integrovaného povolenia – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady 131, IČO: 34 100 644 zo dňa 13. 06. 2022 a doručenej Inšpekcii dňa 13. 06. 2022 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a dopĺňa integrované povolenie
vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

  • č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006
  • č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008
  • č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008
  • č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
  • č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010
  • č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016
  • č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18. 12. 2018
  • č. 3971-14963/2019/Rum/370280104/Z9 zo dňa 23. 04. 2019
  • č. 464-655/2021/Rum/370280104/Z10 zo dňa 22. 01. 2021
  • č. 5868-19518/2022/Rum/370280104/Z11 zo dňa 06. 06. 2022

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Skládka odpadov Pusté Sady“ (ďalej len „prevádzka“)

Rozhodnutie – zmena a doplnenie integrovaného povolenia – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)