Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. novembra 2014 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu
 8. Voľba zástupcu starostu
 9. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2015
 10. Schválenie VZN obce Pusté sady na rok 2015
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Verejné obstarávanie – Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady (časť Kamerový systém)

Obec Pusté Sady ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu s cieľom zabezpečiť dodávku tovaru pre projekt s názvom Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady (časť Kamerový systém).

Verejné obstarávanie Kamerový systém – Prieskum trhu (.pdf)
Verejné obstarávanie Kamerový systém – výkaz/výmer (.pdf)

Mikuláš 2014

Čertovská škola

Tradične sa na Mikuláša vždy naša miniškolička premení na Čertovskú školu. Bolo to tak aj tento rok. Všetci sme sa prezliekli do čertovsky pekných kostýmov a na chvíľu sme sa preniesli do rozprávky. Prečítali sme si príbeh o sv. Mikulášovi, oživili sme maňušku čertíka Kuba, zahrali sme sa na čertov, počítali čertovsky “ťažké príklady”, namaľovali pekné rozprávky, vysvetlili si porekadlá o čertoch a ozdobili vianočný stromček. Na záver dňa sme navštívili miestny obchodík a stretli sa s Mikulášom, ktorý nám nadelil sladké dobroty. Pani predavačky mali taktiež pre nás nachystané balíčky so sladkosťami 🙂

Mikuláš v Materskej škole

Príchod Mikuláša medzi deti je sprevádzaný radosťou a očakávaniami. Ráno k nám zavítal Neposlušný anjelik – zábavné interaktívne divadlo. I tentokrát prišiel Mikuláš do škôlky so svojimi kamarátmi čertíkmi, čerticami a anjelikom až podvečer. A to už k nám zavítali aj maminky a ockovia. Deťúrence Mikulášovi rozpovedali básničky a zaspievali koledy. Mikuláš ich odmenil sladkými balíčkami.