Vtáčie sídlisko v Materskej škole

Divadlo v Materskej škole – Ako separujeme?

Turistická vychádzka ku krmelcom

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2017 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu  s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby (Bytové domy Horizont)
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Videopohľad na pochovávanie basy 2017 v Pustých Sadoch

Pozrite si krátke video z fašiangového sprievodu obcou Pusté Sady, ktorý sa uskutočnil tradične deň pred Popolcovou stredou 28. februára 2017. O hudobnú kulisu sa postarala dychová hudba Šúrovanka, ktorá vykonala aj akt pochovania basy.