Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2017 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby (Bytové domy Horizont)
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Pozorujeme a poznávame rôzne živočíšne a rastlinné druhy

Počas našich vychádzok sa zameriavame na poznávanie živočíchov v okolí. Pozorujeme ich v prirodzenom prostredí, deti získavajú skúsenosti a zážitky priamo v prírode. Diskutujeme s deťmi, zaujímavé informácie hľadáme spoločne na internete, v odbornej literatúre, v detských encyklopédiách. Nové poznatky deťom prezentujeme prostredníctvom hier, rozhovorov, vzdelávacích aktivít, interaktívnej tabule.

Takto oslavujeme

Malí šikovníci

Fašiangový karneval 2017 v Materskej škole