Rozhodnutie o dodatočnom povolení vodnej stavby

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, dodatočne povoľuje pre spoločnosť TINAMA, s.r.o. uskutočnenie vodnej stavby “Vonkajšia kanalizácia – ČOV” budovanú v rámci stavby “Bytové domy HORIZONT”.

Dodatočné stavebné povolenie – “Vonkajšia kanalizácia – ČOV” (.pdf)