Matematické rozcvičky

Matematika s geometriou sú kamarátky aj v našej škôlke. Každú voľnú chvíľku využívame na hravé aktivity so zaujímavým matematickým nápadom pre deti. Stimulujeme ich pozornosť, logické myslenie, verbálne vyjadrovanie, vlastnú argumentáciu, riešenie problému, či vlastný postup.

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby – Zuzana Valentová

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe §90 stavebného zákona prerokoval žiadosť Zuzany Valentovej rod. Valentovej, bytom Čajkovského 15, 949 11 Nitra, zo dňa 4.3.2019, o odstránenie stavby “Rodinný dom s.č. 64” na pozemku parcela č. 112/2, katastrálne územie Pusté Sady.

Na podklade výsledkov tohto konania podľa §88 odst. 3 stavebného zákona povoľuje vlastníčke stavby Zuzane Valentovej rod. Valentovej odstránenie stavby rodinného domu s.č. 64, na pozemku parcela číslo 112/2, k.ú. Pusté Sady.

Rozhodnutie o odstránení stavby – Zuzana Valentová – plné znenie (.pdf)