Súkromné hodiny Angličnity vo Veľkom Záluží

Mgr. Lenka Lailah, PhD. oznamuje všetkým záujemcom, že sa môžu prihlásiť na súkromné hodiny Angličtiny vo Veľkom Záluží. Hodiny sú určené pre všetky vekové kategórie a úrovne znalosti jazyka, aj pre začiatočníkov. Termín je možné dohodnúť ľubovoľne v čase od 9:00 do 21:00, v pracovný deň aj cez víkend. Výučba prebieha aj cez prázdniny.

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Lailah, PhD., Tel: 0915 569 160, lenka.lailah@gmail.com

 

Oznam o plánovanom prerušení dodávky elektrickej energie – august 2016

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovanej údržby na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.08.2016 v čase od 7:45 do 15:00 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

Číslo domu: 10, 1055/4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 2, 20, 201, 202, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 36/BL, 36/ZA, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 65, 69, 7, 72 ,73, 74, 76, 77, 8, 9

 

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2016 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2015
 6. Schválenie VZN o nakladaní s odpadmi obce Pusté Sady
 7. Schválenie VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ
 8. Plán investičnej výstavby 2016
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Oznam o obmedzení dodávky pitnej vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Galanta, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods. 1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 11.07.2016 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

 • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely,
 • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev,
 • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
 • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
 • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Počas obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu bude zabezpečené náhradné zásobovanie cisternou. Cisterna bude pristavená v blízkosti Základnej školy v Zemianskych Sadoch od 8:00 do 22:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou budeme informovať cestou obecného rozhlasu.

Video z tenisového turnaja o pohár starostov obcí 2016

Pozrite si, ako prebiehal 4. ročník tenisového turnaja o pohár starostov obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch si tento rok zasúťažilo 11 tenisových nadšencov.